Cat 3 – Ahavniyah N, 10yrs, Grade 6, Homeschooled WA